MOJE NABÍDKA

  • Výuka německého jazyka pro studenty základních a středních škol, ( jednotlivci a malé skupinky, doučování, příprava k opravným zkouškám).
  • Mám dvacetiletou pedagogickou praxi, zkušenosti i s výukou malých dětí  ( 1. stupeň základní školy ) a dětí s poruchami učení.
  • Výuku přizpůsobím vašim potřebám a znalostem jazyka, vypracuji individuální plán výuky.
  • Mohu i jednorázově doučit či vysvětlit nepochopené učivo.

Na stránkách je k dispozici výklad německé gramatiky jako podklad pro opakování či výuku jazyka.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MOJE NABÍDKA

13. LEKCE

Lektion 13

V minulé lekci jsme dokončili tvorbu perfekta pravidelných sloves.

Zopakujme si to tím, že přeložíme následující jednoduché věty:

V neděli odpoledne jsem navštívil babičku.

Včera jsme koupili auto.

Matka dnes nakoupila všechno.

Děti mi dopoledne telefonovaly.

Jedná se o jednoduché věty, teď jen správně rozlišit slovesa s předponou odlučitelnou, neodlučitelnou, slovesa končící na -ieren a slovesa, která tento. znak nemají.

A samozřejmě si uvědomit, že koncovka příčestí je -t a nezapomenout na pomocné sloveso a na fakt, že příčestí stojí na konci věty.

Ich habe in Prag gewohnt. Bydlel, bydlela jsem v Praze.

Ich habe in Prag sehr lange gewohnt. Bydlel jsem v Praze velmi dlouho.

Dnes si vysvětlíme perfektum sloves nepravidelných.

I zde platí stejná pravidla, pokud jde o slovesa s předponou odlučitelnou, neodlučitelnou a zbývající.

Ale pozor! Příčestí minulé končí na -en.

Tvary příčestí minulého těchto sloves si musíme zapamatovat, ale přece jenom existují určité pomůcky, které nám to usnadní.

Jak poznáme nepravidelné sloveso?

Už víme, že některá nepravidelná slovesa mění ve 2. a 3. osobě čísla jednotného kmenovou samohlásku, podle toho je poznáme.

1. a se mění v ä

schlafen – spát

ich schlafe wir schlafen
du schläfst ihr schlaft
er,sie,es schläft sie,Sie schlafen

Takovým slovesem je např. sloveso tragen ( nést ) – du trägst, er, sie, es trägt

waschen ( umývat ) du wäschst , er, sie, es wäscht

a další ( gefallen – líbit se

2. e se mění v i

helfen – pomáhat

ich helfe wir helfen
du hilfst hr helft
er,sie,es hilft sie, Sie helfen

Další taková slovesa: sprechen – mluvit, essen – jíst, geben – dávat

ich spreche, du sprichst, er, sie, es spricht

ich esse, du isst, er, sie, es isst

ich gebe, du gibst, er, sie, es gibt

3. e se mění v ie

lesen – číst

ich lese wir lesen
du liest ihr lest
er, sie, es liest sie,Sie lesen

Dalším je sloveso sehen – vidět

ich sehe, du siehst, er, sie, es sieht

Všechna nepravidelná slovesa však tento znak nemají a musíme si je zapamatovat.

Tímto úvodem jsme se dostali k tvorbě perfekta těchto sloves.

Slovesa, která mají v kmeni a ( schlafen ) tvoří perfektum jednoduše následujícím způsobem :

Podmět + pomocné sloveso + ostatní větné členy + příčestí minulé

schlafen – ich habe geschlafen – spal jsem

Ich habe lange geschlafen. Spal jsem dlouho.

tragen – ich habe getragen – nesl jsem

Čeho si všimneme?

Nepravidelná slovesa, která mají v kmeni a přibírají pouze předponu ge a zbytek zůstává ve tvaru infinitivu.

Pokud má sloveso tohoto typu předponu neodlučitelnou, nic se nemění.

ich habe gefallen – líbil jsem se, es hat gefallen

Nepravidelná slovesa jsou běh na delší trať, pokračovat budeme v další lekci.

Zkuste si utvořit několik vět – např. otázku Hast du lange geschlafen? Spal jsi dlouho?

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 13. LEKCE

12. LEKCE

Lektion 12

Dnes si vysvětlíme, jak tvoří perfektum slovesa, která nepatří do žádné z předcházejících skupin, to znamená slovesa, která nemají žádnou předponu ani nekončí na -ieren.

Stále platí, že perfektum je minulý čas složený, tvoří se tedy podle vzorce podmět + pomocné sloveso haben v příslušné osobě + příčestí minulé

Ve větě stojí příčestí na posledním místě.

Která slovesa tedy patří do této skupiny?

Kaufen, malen, machen, wohnen, kochen, fragen, sagen a mnoho dalších. Pokud známe pravidlo tvorby perfekta, utvoříme je snadno i u sloves, která ještě neznáme.

A teď konkrétně.

Před tvar 3. osoby čísla jednotného přidáme slabiku ge, tedy ge+macht, ge+malt

Vše ostatní zůstává, tedy ich habe gemacht dělal,a jsem

du hast gemalt ty jsi maloval,a
er hat gekauft on koupil
wir haben gespielt my jsme hráli
ihr habt gewohnt vy jste bydleli
sie haben gefragt oni se ptali
Sie haben gekocht Vy jste vařil ( zdvořilostní oslovení )

Příklady:

Ich habe in Prag gewohnt. Bydlel jsem v Praze.
Was hast du gestern gemacht? Co jsi dělal?
Er hat Fussball gespielt. On hrál fotbal.
Wir haben alles gekauft. Koupili jsme všechno.
Ihr habt ein Bild gemalt. Malovali jste obraz.
Sie haben eine Suppe gekocht. Oni vařili polévku.
Připomínám, že stále mluvíme o pravidelných slovesech, příčestí minulé těchto sloves končí na -t.

A teď všechny typy sloves v perfektu.

Ich habe gesagt – říkal jsem, du hast besucht – ty jsi navštívil, er hat eingekauft – on nakoupil,
wir haben telefoniert – my jsme telefonovali

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 12. LEKCE

11. LEKCE

LEKTION 11

V minulé lekci jsem vysvětlila tvorbu perfekta sloves končících na -ieren a sloves s předponou neodlučitelnou.
Dnes si vysvětlíme, jak tvoří perfektum slovesa s předponou odlučitelnou.

O jaká slovesa se jedná?
Uvedu příklad.
kaufen – koupit, einkaufen – nakoupit Předponou se změnil význam slovesa.

V přítomném čase časujeme sloveso einkaufen následovně:
Ich kaufe jeden Tag ein. Nakupuji každý den. Du hast eingekauft. Ty jsi nakoupil.

Předponu jsme odloučili a dali na konec věty. Proto se jí říká odlučitelná,

aufmachen – otevřít zumachen -zavřít Du machst das Fenster zu. Zavíráš okno.

Ich mache das Fenster auf. Otvírám okno.

Ale pozor! Stále platí nám už známé pravidlo: Pokud jsou ve větě dvě slovesa, stojí druhé na konci věty v infinitivu.

Příklad: Ich muss das Fenster aufmachen. Musím zavřít okno.

Du musst heute einkaufen. Musíš dnes nakoupit.

A nyní budeme tvořit perfektum těchto sloves.

Platí stále stejný vzorec: Podmět+pomocné sloveso haben v příslušné osobě+ostatní větné členy + příčestí minulé.

Příčestí minulé tvoříme následovně:

předpona odlučitelná + slabika ge + kauft, tedy eingekauft ( píšeme dohromady ).

aufräumen – dávat pozor Wer hat das Zimmer aufgeräumt? Kdo uklidil ten pokoj?

Ich habe alles eingekauft. Nakoupil(a) jsem všechno.

Hast du das Fenster zugemacht? Zavřel jsi okno?

Aufpassen – dávat pozor

Warum hast du nicht aufgepasst? Proč jsi nedával pozor?

Zkuste utvořit několik vět s těmito slovesy. Určitě se vám to podaří.

Jak tvoří perfektum slovesa, která nepatří do žádné z těchto skupin, vysvětlím v další lekci.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11. LEKCE

10. LEKCE

LEKTION 10

Perfektum pravidelných sloves

Dnes se naučíme tvořit minulý čas ( perfektum ) pravidelných sloves. Při jeho tvorbě nám pomůže, když si řekneme, že se jedná o minulý čas složený.

Z čeho se skládá, jak se tvoří?
Je to docela jednoduché.

Vytvoříme si vzorec, do kterého budeme dosazovat.
Podmět+vyčasované sloveso haben+ostatní větné členy+příčestí minulé.
Téměř všechno známe, ale jak vypadá a jak se tvoří příčestí minulé?

Abychom se nemuseli učit tvary příčestí nazpaměť, rozdělíme si slovesa podle určitých znaků.

Slovesa která končí v infinitivu na -ieren.

Takových sloves znáte hodně, např. telefonieren, gratulieren, kontrolieren, reparieren,

Příčestí minulé těchto sloves vypadá následovně: ich habe telefoniert – telefonoval(a) jsem,
er hat gratuliert – blahopřál, du hast repariert-opravil(a) jsi

A teď dosadíme do vzorce:

Wir haben unser Auto repariert. Opravili jsme naše auto.
Vidíme, že příčestí minulé má koncovku -t. Tuto koncovku mají všechna příčestí minulá pravidelných sloves. Důležité!

Slovesa s neodlučitelnou předponou

Neodlučitelné předpony jsou: be-, ge-, er-,emp-,ent-,ver-,zer,
Příklady sloves pravidelných:
besuchen – navštívit, bestellen – objednat, entschuldigen-omluvit, erzählen-vyprávět, ergänzen-doplnit, gehören-patřit, ( Předpony emp-, ver-, zer- jsou obvyklé u sloves nepravidelných ( o tom později ).
Jak na perfektum? Stejně jako u sloves končících na -ieren.
Ich habe besucht – navštívil jsem, du hast bestellt – objednal jsi, er hat entschuldigt-omluvil, wir haben erzählt-vyprávěli jsme, ihr habt ergänzt-doplnili jste, es hat gehört-patřilo.

Příčestí končí na t a stojí na konci věty.

Příklady: Ich habe meine Oma besucht. Navštívil jsem svoji babičku.
Wen hast du besucht? Koho jsi navštívil?
Wir haben Suppe bestellt. Objednali jsme polévku.

Ještě zbývá vysvětlit, jak tvoří perfektum slovesa s předponou odlučitelnou a slovesa, která nelze zařadit do žádné z těchto skupin. O tom v příští lekci.
Pochopili jste princip tvorby perfekta? Napište mi.
Od této chvíle budu u všech sloves uvádět P-pravidelné, N-nepravidelné. Snažte se to zapamatovat.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 10. LEKCE

9. LEKCE

LEKTION 9

Préteritum pomocných sloves být a mít ( sein, haben )

Přítomný čas těchto sloves již známe, víme, proč jsou nazývána slovesa pomocná a dnes se naučíme jeden z minulých časů a to préteritum ( souminulý čas ).

Je to snadné.

Sloveso SEIN

Naučíme se tvar 1. osoby čísla jednotného a dále časujeme pomocí nám už známých koncovek

1. ich war – byl /a/ jsem wir waren – bylijsme
2. du warst – byl /a / jsi ihr wart – byli jste
3. er, sie, es war – on,ona,ono byl /a/ sie waren – byli

!!!!!!!! Nyní už vidíte, na co si dát pozor. 1. a 3. osoba čísla jednotného je bez koncovky, má stejný tvar.

Příklady: Ich war krank. Byl jsem nemocen.

Wo warst du? Kde jsi byl?

Waren sie zu Hause? Byli doma?

Sloveso HABEN

1. ich hatte – měl /a / jsem wir hatten – my jsme měli
2. du hattest -ty jsi měl ihr hattet – vy jste měli
Er, sie, es hatte – on, ona, ono měl /a/ sie hatten – oni měli

Příklady:

Ich hatte Hunger. Měl jsem hlad.

Wir hatten Husten. Měli jsme kašel.

Hattest du Schnupfen? Měl jsi rýmu?

Uvedená slovíčka napovídají, jaké bude naše další téma. Ano, bude to téma Beim Arzt ( U lékaře ). Všimněte si, že slovíčka rýma, kašel i hlad se používají bez členu.

VOKABELN

der Arzt – lékař, die Ärztin – lékařka krank – nemocný, gesund – zdravý
(der) Husten – kašel, (der) Schnupfen – rýma (Das ) Fieber – horečka, erkältet – nachlazený
die Tabletten – tabletky, die Tropfen – kapky Die Apotheke – lékárna, das Rezept – recept
Wie fühlen Sie sich? Jak se cítíte? Ich fühle mich nicht wohl. Necítím se dobře.
Was fehlt ihnen? Co vám chybí? fehlen – chybět, liegen – ležet
trinken – pít, der Tee – čaj Die Sprechstunden – ordinační hodiny
Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 9. LEKCE

8. LEKCE

8. LEKTION

Slovesa SOLLEN, WOLLEN

Dnes se naučíme pracovat s dalšími dvěma modálními slovesy Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 8. LEKCE

7. LEKCE

Další způsobová ( modální slovesa )

Sloveso müssen – muset ( nutnost )

Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 7. LEKCE

6. LEKCE

6.LEKCE – 6. LEKTION

Způsobová ( modální ) slovesa

Dnes se seznámíme s nejpoužívanějším způsobovým slovesem können – umět, moci.

Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 6. LEKCE

5. LEKCE

5. LEKCE – 5. LEKTION

 

A nyní zájmena přivlastňovací.

Můžeme se na ně zeptat otázkou Čí? (německy Wessen? ) a podle toho je snadno poznáme.

Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 5. LEKCE

4. LEKCE

4. LEKTION

Dnes se naučíme základní slovíčka k tématu Naše rodina a základní číslovky 1 – 10 a procvičíme v jednoduchých větách.
Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 4. LEKCE