10. LEKCE

LEKTION 10

Perfektum pravidelných sloves

Dnes se naučíme tvořit minulý čas ( perfektum ) pravidelných sloves. Při jeho tvorbě nám pomůže, když si řekneme, že se jedná o minulý čas složený.

Z čeho se skládá, jak se tvoří?
Je to docela jednoduché.

Vytvoříme si vzorec, do kterého budeme dosazovat.
Podmět+vyčasované sloveso haben+ostatní větné členy+příčestí minulé.
Téměř všechno známe, ale jak vypadá a jak se tvoří příčestí minulé?

Abychom se nemuseli učit tvary příčestí nazpaměť, rozdělíme si slovesa podle určitých znaků.

Slovesa která končí v infinitivu na -ieren.

Takových sloves znáte hodně, např. telefonieren, gratulieren, kontrolieren, reparieren,

Příčestí minulé těchto sloves vypadá následovně: ich habe telefoniert – telefonoval(a) jsem,
er hat gratuliert – blahopřál, du hast repariert-opravil(a) jsi

A teď dosadíme do vzorce:

Wir haben unser Auto repariert. Opravili jsme naše auto.
Vidíme, že příčestí minulé má koncovku -t. Tuto koncovku mají všechna příčestí minulá pravidelných sloves. Důležité!

Slovesa s neodlučitelnou předponou

Neodlučitelné předpony jsou: be-, ge-, er-,emp-,ent-,ver-,zer,
Příklady sloves pravidelných:
besuchen – navštívit, bestellen – objednat, entschuldigen-omluvit, erzählen-vyprávět, ergänzen-doplnit, gehören-patřit, ( Předpony emp-, ver-, zer- jsou obvyklé u sloves nepravidelných ( o tom později ).
Jak na perfektum? Stejně jako u sloves končících na -ieren.
Ich habe besucht – navštívil jsem, du hast bestellt – objednal jsi, er hat entschuldigt-omluvil, wir haben erzählt-vyprávěli jsme, ihr habt ergänzt-doplnili jste, es hat gehört-patřilo.

Příčestí končí na t a stojí na konci věty.

Příklady: Ich habe meine Oma besucht. Navštívil jsem svoji babičku.
Wen hast du besucht? Koho jsi navštívil?
Wir haben Suppe bestellt. Objednali jsme polévku.

Ještě zbývá vysvětlit, jak tvoří perfektum slovesa s předponou odlučitelnou a slovesa, která nelze zařadit do žádné z těchto skupin. O tom v příští lekci.
Pochopili jste princip tvorby perfekta? Napište mi.
Od této chvíle budu u všech sloves uvádět P-pravidelné, N-nepravidelné. Snažte se to zapamatovat.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.