11. LEKCE

LEKTION 11

V minulé lekci jsem vysvětlila tvorbu perfekta sloves končících na -ieren a sloves s předponou neodlučitelnou.
Dnes si vysvětlíme, jak tvoří perfektum slovesa s předponou odlučitelnou.

O jaká slovesa se jedná?
Uvedu příklad.
kaufen – koupit, einkaufen – nakoupit Předponou se změnil význam slovesa.

V přítomném čase časujeme sloveso einkaufen následovně:
Ich kaufe jeden Tag ein. Nakupuji každý den. Du hast eingekauft. Ty jsi nakoupil.

Předponu jsme odloučili a dali na konec věty. Proto se jí říká odlučitelná,

aufmachen – otevřít zumachen -zavřít Du machst das Fenster zu. Zavíráš okno.

Ich mache das Fenster auf. Otvírám okno.

Ale pozor! Stále platí nám už známé pravidlo: Pokud jsou ve větě dvě slovesa, stojí druhé na konci věty v infinitivu.

Příklad: Ich muss das Fenster aufmachen. Musím zavřít okno.

Du musst heute einkaufen. Musíš dnes nakoupit.

A nyní budeme tvořit perfektum těchto sloves.

Platí stále stejný vzorec: Podmět+pomocné sloveso haben v příslušné osobě+ostatní větné členy + příčestí minulé.

Příčestí minulé tvoříme následovně:

předpona odlučitelná + slabika ge + kauft, tedy eingekauft ( píšeme dohromady ).

aufräumen – dávat pozor Wer hat das Zimmer aufgeräumt? Kdo uklidil ten pokoj?

Ich habe alles eingekauft. Nakoupil(a) jsem všechno.

Hast du das Fenster zugemacht? Zavřel jsi okno?

Aufpassen – dávat pozor

Warum hast du nicht aufgepasst? Proč jsi nedával pozor?

Zkuste utvořit několik vět s těmito slovesy. Určitě se vám to podaří.

Jak tvoří perfektum slovesa, která nepatří do žádné z těchto skupin, vysvětlím v další lekci.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.