6. LEKCE

6.LEKCE – 6. LEKTION

Způsobová ( modální ) slovesa

Dnes se seznámíme s nejpoužívanějším způsobovým slovesem können – umět, moci.

Infinitiv können už známe, teď k časování.

ich kann – umím, mohu wir können – umíme, můžeme
du kannst – umíš, můžeš ihr könnt – umíte, můžete
er, sie, es kann – umí, může sie,Sie können – umí,mohou, umíte, můžete

Všimněme si: 1. a 3. osoba čísla jednotného je bez koncovky, v množném čísle časujeme podle infinitivu. Toto pravidlo platí pro všechna způsobová slovesa.

Další důležité pravidlo – pokud jsou ve větě dvě slovesa, stojí druhé sloveso na konci věty v infinitivu.

Příklady:

Meine Schwester kann schön malen.Moje sestra umí pěkně malovat.

Kannst du deutsch sprechen? Umíš mluvit německy?

Sie kann nicht kommen. Ona nemůže přijít.

Wir können schnell rechnen. Umíme rychle počítat.

Ihr könnt schon nach Hause gehen. Už můžete jít domů.

Sie können sehr schön singen. Oni umí velmi pěkně zpívat.

Können Sie zu uns kommen, Frau Faber? Můžete k nám přijít, paní Fáberová?

 

Zkuste vytvořit několik podobných vět.

Vokabeln:

zu Hause – doma rechnen – počítat
nach Hause – domů zu uns – k nám
kommen – přijít schön – pěkný, pěkně
sehr – velmi schon – už
singen – zpívat sprechen – mluvit

 

Slovesa singen, kommen a sprechen jsou slovesa nepravidelná, kterými se budeme zabývat v některé z dalších lekcí.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.